หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
โทร : 081-7278141
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางเบ็ญจภรณ์ เจริญสินสิริกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-8463665
นางขนิษฐา จันอาษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 062-3096662
นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0815338726
นางขนิษฐา จันอาษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-3096662