หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
 
สภาพสังคมของชาวบ้านตำบลพันเสา เป็นสังคมแบบชาวพุทธอยู่กันอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านต่างพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนญาติพี่น้อง มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
 
     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันเสา 1 แห่ง (จัดตั้งเอง) ตั้งอยู่ ณ เทศบาลตำบลพันเสา

โรงเรียนในสังกัด ส.พ.ฐ. แยกเป็น
  ระดับอนุบาล 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านพันเสา เป็นโรงเรียนระดับตำบล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา โดยจัดการ เรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.6) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านแหลมมะค่า
 
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.6) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านหล่ายขานาง
 
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.6) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว
  ศูนย์การศึกษา
 
มีศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบล 1 แห่ง ที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบลพันเสา เทศบาลตำบลพันเสา สอนระดับ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 แห่ง
 
ที่ตั้ง ณ ที่ประโยชน์สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล 1 แห่ง
 
ที่ตั้ง ณ เทศบาลตำบลพันเสา หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
 
 
  ประชาชนประมาณร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ และมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ซึ่งมีสถานที่ดังนี้
 
วัด จำนวน 6 แห่ง
 
ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันเสา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านพันเสา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่างาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านมะค่างาม
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 99.99
 
   
หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) เพื่อให้บริการในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และมีการจัดเวรยามจากศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพันเสา ร่วมกับ อสตร.ตำบลพันเสา เดินเวรยามภายในหมู่บ้าน โดยแยกเป็นหน่วยบริการฯ 2 แห่ง

หน่วยบริการประชาชนบ้านหนองประดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่

หน่วยบริการประชาชนบ้านพันเสา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพันเสา 1 แห่ง
รถน้ำเอนกประสงค์จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 6 ลบ.ม.จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2554 โดย มีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลหรือกรณีเกิดเหตุใกล้เคียงในพื้นที่

เพื่อให้บริการน้ำกับประชาชนในพื้นที่สำหรับการสาธารณูปโภคและบริโภค
 
 
  สำหรับชื่อตำบลพันเสา นั้น จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในพื้นที่ ทราบว่ามีที่มาจากในอดีต มีราษฎรจาก จังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี และบริเวณพื้นที่ตำบลพันเสา ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวนมาก เมื่อมีราษฎรอพยพมาจากพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัด เข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จึงเกิดการขยายตัว กลายเป็นชุมชน เมื่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่มีป่าไม้หนาแน่น ทำให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาตัดไม้เพื่อนำไปสร้างบ้านเรือนจำนวนนับร้อย นับพันต้น โดยส่วนมากได้ตัดไม้เพื่อนำไปทำเป็นเสา ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อชุมชนว่า บ้านพันเสา และใช้ชื่อพันเสา เป็นชื่อตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 6,901,384 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10