หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล พันเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ

อำนาจหน้าที่
 

 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลพันเสา  
 

                 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ดังนี้
1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่
               (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
               (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
               (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
               (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
               (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
               (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
               (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
               (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
               (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
               (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
               (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
               (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
               (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
               (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
               (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
               (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
               (9) เทศพาณิชย์
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
               (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
               (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
               (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
               (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
               (5) การสาธารณูปการ
               (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
               (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
               (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
               (9) การจัดการศึกษา
              (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
              (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
              (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
              (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
              (14) การส่งเสริมกีฬา
              (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
              (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
              (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
              (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  
              (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
              (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
              (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
              (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
              (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
              (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
              (25) การผังเมือง
              (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
              (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
              (28) การควบคุมอาคาร
              (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2563 เวลา 11.40 น. โดย คุณ นาตยา ธีระวัฒน์

ผู้เข้าชม 175 ท่าน

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 8,893,578 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10