หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือ สปสช. [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลพันเสา [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)