หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) ชน [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนั [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ท่องเที่ยวบ้านพันเสา (OTOP นวัตวิถี) [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถ [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากคลองหนองประดู่ถึง [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้ [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. จากถนนลาดยางในหมู่บ้าน ถึงนานา [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. จากถนนคอนกรีต ถึงบ้านนางเสริฐ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. จากถนน คสล. ถึงนานางสุรินทร์ ห [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากคลองหนองประดู่ถึงหนองนางนวล [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากคล [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันเสา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันเสา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
อบต.ไผ่ขอดอน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
 
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6078 ลว. 18 ก.ย. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 6076 ลว 18 ก.ย. 63 ที่ พล 0023.3/ว 6076 ลว 18 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอส่งรายงานสรุป สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ที่ พล 0023.3/ว 502 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
แจ้งรายชื่อคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 501 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน สิงหาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว 6023 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน กรกฎาคม ที่ พล 0023.5/ว6022 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มิถุนายน ที่ พล 0023.5/ว6020 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน พฤษภาคม ที่ ลว 0023.5/ว6019 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 ที่ พล 0023.3/ว 6024 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 6018 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 6017 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6016 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
ฃอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ที่ พล 0023.3/ว 6026 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 498 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 499 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่  [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6027 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6028 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6029 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
 

ผักปลอดสารพิษ บ้านพันเสา  

ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  
 
 

 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว2810  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
 
  คุณคิดว่า เทศบาล ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  การบริการประชาชน
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การประชาสัมพันธ์

 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ธ.ค. 2562)    อ่าน 87  ตอบ 0  
ขอตัวอย่างการทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหน่วย * * * ้ชีพ (6 ส.ค. 2562)    อ่าน 93  ตอบ 0  
ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่9 ต.พันเสา ค่ะ (16 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1885  ตอบ 3  
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556
 
 
เรือนไทดำ
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญประชาชน ตอบแบบประเมิน ITA ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ด้วยนะคะ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 5,124,888 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10