หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านคุณรสริน [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแหยม กำมะณี ถึงนางจ [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องกระจา [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จา [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพัรธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตซื้อวัสดุดับเพลิง [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาถึงบ้านนางตอง สุขเมือง ห [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพลู หนูอ้น ถึงบ้านนายจา [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหล่อ ปั้นปุกถึงบ้านนางบ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดาดคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่คลองหน้าวัดพันเสา พร้อมก่อส [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่คลองหน้ [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
 
อบต.หอกลอง วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ดำเนินโครงการส่งเสริม [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง สมัยสามัญที่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 211 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 230 
แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตรบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 41-45 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 643 ลว 23 ส.ค. 62 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในงานการประชุมเชิงปฏิบัติเวทีแลกเปลี่ยนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 642 ลว 23 ส.ค. 62 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการการเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว641 ลว 23 ส.ค. 62 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 5232 ลว 22 ส.ค. 62 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 637 ลว 22 ส.ค. 62 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัหญาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5212 ลว 21 ส.ค. 62 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว636 ลว 21 ส.ค. 62 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 146 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิ.ย. 62 ที่ พล 0023.3/ว 5184 ลว 21 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 635 ลว 21 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2562 ที่ พล 0023.5/ว 5123 ลว 19 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 632 ลว 19 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติมสัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว 5122 ลว 19 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อปท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5183 ลว 21 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
เปลียนแปลงรางวัลโครงการประกวดรูปแบบ (Model) การจัดการถังขยะเปียกรวมของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5167 ลว 20 ส.ค. 62 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ พล 0023.2/ว630 ลว 19 ส.ค. 62 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5111 ลว 16 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ำ.ศ. 2563 ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 

ผักปลอดสารพิษ บ้านพันเสา  

ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  
 
 

 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
  คุณคิดว่า เทศบาล ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  การบริการประชาชน
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การประชาสัมพันธ์


 
ขอตัวอย่างการทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหน่วย * * * ้ชีพ (6 ส.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0  
ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่9 ต.พันเสา ค่ะ (16 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1214  ตอบ 3  
 
อบต.หนองกุลา  เว็บไซต์ อบต.หนองกุลา จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 950  ตอบ 2
อบต.วังวน Levaquin 750mg LesGype (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม สร้างวันเชยๆของท่านให้เป็นวันสุดเลิศกับสล็อตออนไลน์ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 148  ตอบ 1
อบต.โคกสลุด isotretinoin direct Stevevaphy (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.วงฆ้อง Kamagra Was Ist Das StevKiff (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าหมื่นราม  เว็บไซต์ อบต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 ส.ค. 2562)    อ่าน 374  ตอบ 5
ทต.บ้านคลอง ่ช่วย\"เปลี่ยนหลอดไฟรายทาง\"ในซอยนเรศวรช่างกล ซอย๕ ใให้ด้วยครับ (22 ส.ค. 2562)    อ่าน 240  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการเกษตร อยากโอนย้ายมาพิษณุโลก (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนทอง (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 103  ตอบ 1
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556
 
 
เรือนไทดำ
สงวนลิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250
จำนวนผู้เข้าชม 4,073,066 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com