หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล พันเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
  ในอดีตตำบลพันเสา ตำบลบ่อทองถือเป็นเขตตำบลเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขต พื้นที่ตำบลพันเสา ขึ้นใหม่ เนื่องจากตำบลพันเสาในขณะนั้นมีจำนวนหมู่บ้านมากถึง 19 หมู่บ้าน และมีเนื้อที่ ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปกครองของทางราชการ จึงมีการแยกตำบลพันเสาใหม่ เหลือเพียง 11 หมู่บ้าน และแยกเป็นตำบลบ่อทองอีกตำบลหนึ่ง
 
  ตำบลพันเสา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางระกำ ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางระกำ ตามทางหลวงจังหวัด ถนนสายปลักแรด - หนองประดู่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางระกำ ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 40 กิโลเมตร และมีเขตติดต่อกับจังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ประมาณ 46,075 ไร่ หรือ 73.72 ตารางกิโลเมตร
 
  ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6,051 คน โดยจำแนกเป็น
 
ชาย 3,010 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75
 
หญิง 3,041 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25
  ครัวเรือนรวม จำนวน 1,909 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นของประชากร 82 คน/ตารางกิโลเมตร
ในปัจจุบัน ตามที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลตำบลพันเสา โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2596 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลตำบลพันเสา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก และ  
      ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (นาข้าว,ไร่,สวน,ประมง,ปศุสัตว์ ) ประมาณร้อยละ 31
 
รับจ้างทั่วไป และอื่นๆ ประมาณร้อยละ 31
 
นักเรียน, นักศึกษา ประมาณร้อยละ 20.20
 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย ประมาณร้อยละ 3.90
 
รับราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ ,พนักงานบริษัท ประมาณร้อยละ 0.90
 
ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) ประมาณร้อยละ 13
 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนตำบลพันเสา 66,800 บาท
 
สภาพภูมิประเทศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงไปทางทิศใต้ มีที่ราบประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ คุณภาพของดินค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลบ่าท่วมไร่นา แต่เมื่อถึงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่จำนวนมาก
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านหัวขัว 305 292 597 203  
2 บ้านพันเสา 287 319 606 220
  3 บ้านพันเสา 293 284 577 183  
4 บ้านหนองประดู่ 410 442 852 269
  5 บ้านบอนแดง 224 232 456 146  
6 บ้านนาหมัน 56 54 110 50
  7 บ้านแหลมมะค่า 355 360 715 219  
8 บ้านหล่ายขานาง 334 347 681 182
  9 บ้านหนองบัวสี่บาท 392 364 756 210  
10 บ้านหนองตะกู 172 173 345 118
  11 บ้านมะค่างาม 182 174 356 109  
  รวม   3,010 3,041 6,051 1,909
(ที่มา: ข้อมูลทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันเสา ณ วันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2556)
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 9,031,758 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10