วันฉัตรมงคล
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบล พันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก